Brist på bevis och spikmattor

Jag tänkte, som avstickare, beröra ett fenomen som nu aktualiserats sista dagarna och som rör spikmattor. Detta lite som kontrast kan tyckas då jag ibland beskylls för att enbart inta en skolmedicinsk, skeptisk hållning.

Ett vanligt argument som används för att avfärda alternativa behandlingar är att det saknas vetenskapligt stöd för att behandlingen har effekt. Det senaste exemplet är de sk spikmattorna. Hobbyskeptikerna jublar åt rubrikerna som totalsågar spikmattorna.

Många drar dock en felaktig slutsats enligt den gamla devisen ”absense of evidence is not evidence of absense”, dvs brist på vetenskapliga studier på att i detta fall spikmattan har effekt mot tex fibromyalgi, betyder inte att spikmattan inte har en positiv effekt då det helt enkelt inte studerats. Ännu så länge kan man inte säkert uttala sig om spikmattans effekt mot olika åkommor, annat än att det inte styrkts vetenskapligt. (givetvis inget som försvarar att tillverkarna för spikmattor använder bot mot fibromyalgi som marknadsföringstrick)

En teoretiskt möjlig mekanism skulle kunna tänkas vara att spikmattan leder till frisättning av kroppsegna endorfiner, som mildrar smärtsymptom.

Gammelmedia som sågar mattan: Aftonhoran, DN

Gammelmedia skriver: DN,

Bloggare: 1#

KMR-propaganda, så funkar det

Används flitigt av bl.a Anna Wahlgren, barnboksförfattaren.

För att enkelt försöka beskriva hur KMR-propaganda kan uppfattas, är det som om någon skulle hävda, låt oss säga en medelålders herre, att tex ”förlossningssmärta existerar inte, det är bara påhittat av tillverkarna för lustgas, och barnmorskorna står i maskopi med lutgastillverkarna”. Många mammor som normalförlöst skulle nog reagera, och vilja berätta att dom minsann haft jätteont, och känner flera som blivit hjälpta av lustgas.

Förlossningsexemplet skulle fullt ut kunna förvrängas på samma sätt som KMR förvränger psykiatrifrågan. Man vet att lustgas kan ge akut B12-brist, som kan vara ett livshotande tillstånd. Detta faktum i händerna på KMR skulle kunna bli något i stil med

”Barnmorskorna inspirerade av Hitlers gas-utrotning, mörkläggning om den dödliga gasen till barnaföderskor”

”Giftgasbehandling mot smärta som ingen kan bevisa existerar”

”Inget blodprov finns för att bevisa förlossningssmärta, ändå pumpas du full med giftgas”

”Barnmorskor rekomenderar bilbränsle som smärtstillande”

KMR älskar att rapportera om självmordsförsök och gör det logiska felet att blanda ihop begreppen. Man hävdar att personer som haft kontakt med psykiatrin oftare gör självmordsförsök, än de som inte haft kontakt med psykiatrin.

Är det någon som ser vad som är fel i deras slutledning?

Med samma logiska felslut skulle man kunna säga att personer som medicinerar med hjärtmedicin oftare har hjärt-kärlsjukdom än de som inte medicinerar med hjärtmediciner.

Wahlgren tar upp Mikael Jacksson, men missar att det där rörde sig om opiater (opiatmissbruk, troligtvis iatrogent) dvs smärtstillande läkemdel, som allstå inte skrivs ut av den hemska psykiatrin, utan av tex distriktsläkare, kirurger, ortopeder etc.

OBSERVERA att KMR aldrig har haft synpunkter på receptbelagda läkemdel av opoidtyp (morfinbesläktade), trots ett utbrett missbruk av dessa läkemedel.
Inte heller uppmärksammar man det betydande antal som dött av eller fått allvarliga leverskador av dextropropoxifen (Distagesic, Doloxene, Dexofen), som inom kort troligtvis kommer att stoppas. 3 gånger vanligare att människor dör av dessa än benzodiazepiner (Stesolid, Sobril, Xanor etc) Det skiter man blankt i, för syftet är inte att sprida information som kan hjälpa någon, syftet är att desinformera.

http://www.lakemedelsvarlden.se/zino.aspx?articleID=1424

http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2009/06/26/smartstillare-forsvinner/index.xml

Svar: Rättssäkerhet för patienter

Angående Hubbardianens blogginlägg ”Rättssäkerhet för patienter”. Inlägget behöver bemötas

Hubbardianen skriver om Anna Odells iscensatta psykos, och vikten av rättsäkerhet i samband med det frihetsberövande som kallas Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT. H föreslår ”öppna journaler om patienten kräver detdet pga granskningsefterfrågan där varje beslut och behandling noga antecknats och som kan granskas av utomstående”.

Med risk för att skriva H på näsan vill jag ändå påpeka att det redan fungerar på det viset i dagsläget. Alla patienter har rätt att begära ut jornalkopior, och publicera dessa på Aftonbladet om hon så önskar. Det enda är att journalanteckningar som är känsliga för tredje part utelämnas. När det gäller all behandling som sker under LPT så antecknas denna behandling redan i en speciell sk ”beslutsjournal” där tidpunkter för olika tvångsåtgärder antecknas, hur länge en person ligger i bälte etc. De första 24 timmarna kan patienten hållas kvar genom att en legitimerad läkare i allmän tjänst, oftast en distriktsläkare, bedömer patienten och utfärdar vårdintyg + att ytterligare en läkare fattar et sk kvarhållningbeslut. För att få hålla kvar patienten längre än dessa 24 timmar måste en specialist i psykiatri fatta ett sk intagningsbeslut och detta beslut prövas av länsrätten, där ytterligae en specialist i psykiatri finns med som länsrättens förtroendeläkare. Länsrätten består av en domare och nämndemän. Patienten måste informeras om rätten till att överklaga intagningsbeslutet och erbjuds också hjälp av ett ombud.

Vad jag alltså kan bedöma så finns alltså allt detta som H önskar med psykiatrin i dagsläget. Jag kan dock ställa mig lite tveksam till att psykiatrijournaler mer på regelbunden basis skall offentliggöras eftersom innehåller så pass känsliga uppgifter. En del av de svårast sjuka patienterna kan insjuknar ibland i skov, som tex bipolära sjukdomsspektrat. Man kan ju tänka sig att i an manisk fas då en del patienter känner sig ”friska” men är maniska. Att i detta läge låta patienten få ut sin journal som kanske läggs ut offentligt skulle vara till mer skada än nytta för patienten, då patienten när denne tillfrisknar garanterat skulle ångra sig. Men när patienten bedöms som stabil är det väl upp till patienten. En del patienter med allvarlig psykisk sjukdom fattar inte alltid de beslut som kan anses vara det bästa för dom själva i akuta lägen, men det kanske säger sig självt.

Diskussionen är intressant, och mycket kan givstvis bli bättre, men just det juridiska i samband med tvångsåtgärder fungerar enligt min bedömning ganska bra i dagsläget. Sedan bör det påpekas att tvångsåtgärder är något man försöker undvika så långt det är möjligt. Det är endast då det är omöjligt att på andra sätt uppnå en behandlingsallians med svårt psykiskt sjuka människor som inte klarar annat än om de vårdas inom låsta dörrar. Tvångsåtgärder är alltid en kränkning, och kan försvåra framtida behandlingsallians, varför frivillig vård alltid eftersträvas.

Tonskalan snällifieras

Jag läste ett blogginlägg på bloggen hubbardianen angående den för scientologerna så viktiga rangordningen av människor som man kallar ”tonskalan”. Bloggaren försöker reda ut Hubbards texter och försöker snällifiera vad hubbard nog egentligen menade. Jag kan tycka att Hubbard som dessutom var författare och inom scientologin erkänd för att beskriva exakta sk teknologier var väl medveten om hur han skulle lägga orden.

Så här kan det låta när bloggaren tolkar snällifierat:

”Nu menar ju inte Hubbard..”
”han åsyftar nog snarare”
”att avlägsna dessa personer handlar nog snarare om att avbryta kontakten med dom”

Vidare skriver Hubbardianen när det kommer till Hubbards kvinnosyn:
”Vi ska komma ihåg att Hubbard skrev mycket av sitt material under 50 och 60-talet då en annan kultur förelåg.”

Men likväl är scientologikyrkan mycket tydliga med att inget får ändras i Hubbards texter, utan de följs och tolkas bokstavligen.

Vidare: ”Personligen anser jag att vi bör arbeta för ett jämställt samhälle, men samtidigt är det faktiskt också så att vi är biologiska varelser”
Kommandes från en scientolog är detta lite av en revolution efter som scientologerna inte tror att våra tankar och hur vi mår psykisk kan ha något att göra med hjärnan, utan med det diffusa begreppet ”sinnet” eller anden (min tolkning). Detta är lite märkligt. Hur kan en scientolog samtidigt som han tycker att psykiskt sjukdom inte har något att göra med hjärnan, utan endast med ”sinnet” att göra, ändå hävda att vi är biologiska varelser?

Ofta efterfrågas bevis för att hjärnan är inblandad i sjukdommar så som schizofreni eller tex depression. Den medicinska vetenskapen vet idag att olika signasubstanser kan ha flera olika funktioner i olika delar av hjärnan, för bl.a motorik, sensorik, hormonutsöndring, vakenhetsgrad, minne etc. Detta tror jag att tom scientologerna kan acceptera, eftersom man vad jag vet accepterar vissa neurologiska sjukdomar (hur man nu bestämmer sig för vilka man väljer att tro på)

Vi kan ta parkinsons sjukdom tex. En hjärnsjukdom där signalsubstansen dopamin försvinner från vissa delar av hjärnan och medför rörelsesvårighter. Patienter med långt framskriden Parkinssons sjukdom drabbas ofta av psykoser. Den exakta orsaken på receptornivå är inte klarlagt, men fungerar väl för att illustrera hur psyket påverkas av signalubstansen dopamin. Läkemedlet som används vid Parkinssons sjukdom är ffa dopamin (L-dopa). Läkemedel mot psykoser blockerar just dopamin. Hos dessa patienter ser man ganska tydligt hur ballansgången mellan å ena sidan tillföra dopamin (L-dopa) som lindrar Parkinssons sjukdom, förvärrar psykosen, medan neuroleptika (blockerar dopaminet) förbättrar psykosen, men försämrar Parkinsons.

Givetvis står det var och en fritt att tro på vad de vill, även att jorden är platt. Jag delar inte uppfattningen att psykisk sjukdom inte alls har något med hjärnan att göra. Scientologer brukar dra till med att det är uppenbart felaktigt medicinera tex sorg med antidepressiva. Helt rätt, och det gör man inte heller, men ändå vill scientologerna få allmänheten att tro att det är detta som psykiatrin sysslar med. Att sedan sorg med tiden kan utvecklas till en depression är en helt annan sak. Sannolikt kan svåra umbäranden, olika kriser, ärftlighet genetik etc öka risken för att psykisk sjukdom bryter ut, men det är ju inte krisen i sig, eller sorgen i sig man behandlar med antidepressiva läkemedel (även om scientologerna med KMR i spetsen försöker få oss att tro det), det är depressionen.

Depression beskrivet av scientologer brukar beskrivas som just en reaktion på något man varit med om, tex att man fick underkännt på en tentamen, eller för att man missade bussen, och det är klart, att om man börjar sin argumentation med att ”lära ut” att detta är depression är det inte svårt att propagera för att det i dessa fall är förkastligt med antidepressiva.

Hur många av de scientologer som stannat lite längre än inom scientologkyrkan än två veckor, verkligen träffat en patiente som lider av djup depression, som inte kan äta och som bara vill dö undrar jag verkligen. Någon vilja att ta reda på detta verkar inte heller finnas.

De nya KBT-riktlinjerna kom som ett bevis på att läkemedel mot depression inte har någon plats i behandlingen. Notera att KBT rekomenderas till lätta till medelsvåra depressioner, inte djupa depressioner som ju är det psykiatrin skall syssla med. KBT passar inte heller alla. Alla är inet mottagliga för eller känner sig bekväma med terapi.

Avslutningsvis vill jag ändå framföa min uppskattning till bloggaren, som helt klart aviker från gängse scientologpolicy. Bloggaren för en dialog. Bra!

Åsa ”det har jag aldrig sagt” Waldau

Nu är hon i farten igen. Den ökände knutbysektmedlemmen tillika kristi brud, Åsa Waldau. Nu inbjuden tillsammans med  imamen Abd al Haqq Kielan till en paneldebatt på Borlängefestivalen ”Peace & Love”.

Det klassiska försvarstalet, när någon kontroversiell religiös personlighet, sekt eller sektmedlem ”råkar bli inbjuden” märker man i följande stycke:

”Festivalens presschef Ronny Mattsson försvarar Waldaus medverkan.

– Hon är ingen brottsling, hennes församling är fullt laglig. Och vi har yttrandefrihet i Sverige säger han..” Källa: Dagen

Detta försvarstal kan tolkas som att Ronny Mattsson vet att det är magstarkt att ta in Waldau i paneldebatten. Varför annars drämma till med att föklara hennes juridiska oskuld, hennes lagliga församling (scientologkyrkan är också laglig) och att vi har yttrandefrihet. Fattas bara en hänvisning till vår religionsfrihet också.

Religion som företagsidé

Key to life är namnet på en scientologisk frontorganisation i sverige som nyligen ansiktslyft sin hemsida. Det är inget annat än en raggningsportal för nyrekrytering, driven scientolokyrkan, med det sedvanliga ”personlighetstestet” (OCA).

Det blir skrattretande när man läser;  ”Vi är en politiskt och religiöst obunden, ideell förening” och ”Vi arbetar aktivt mot psykiatrin”. I det finstilta får vi lära oss att ”OCA® och Oxford Capacity Analysis® är varu- och servicemärken som innehas av och används med tillstånd från Religious Technology Center

Oxford Capacity Analysis = Scientologernas rekryteringsverktyg sedan 1953. Erkänt ovetenskapligt och riggat personlighetstest. Skapat  så att man alltid rekomenderas att gå kurser som kostar pengar.
Religious Technology Center = eller RTC. Även kallad scientologernas underrättelseorganisation. Övervakar scientologer, kritiker och alla varumärken som tillhör organisationen samt upphovsrätten för alla L. Ron Hubbards läror. I min länklista finns det en direktlänk till RTC sverige där ni kan anmäla tex mig, eftersom jag är kritisk till scientologin.

Man säljer också Psykiatri – Dödens Industri för 207 kronor. Att kalla filmen vinklad är milt uttryckt. Propaganda är en bättre liknelse. Den filmen ges ut av KMR,  kommittén för mänskliga rättigheter. Man beskriver sig så här ”KMR (eng. Citizens Commission on Human Rights, CCHR) grundades 1969 av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården

Mer info på engelska

Begreppen ”religiöst obunden” och ”ideell förening” kan tydligen användas av scientologiföretaget i marknadsföringssyfte. Genom att  scientologerna har skapat en myriad av olika föreningar, organisationer, kyrkor och företag i en salig blandning har man de bästa förutsättningar att undvika beskattning. Detta trots att man säljer både böcker, kurser, filmer, föreläsningar, licenser, tar emot donationer och sponsringspengar etc etc.

Scientologin är inget annat än ett vinstdrivande företagsimperium med bl.a religiös täckmantel.

Med de nya 50-miljonerslokalerna i Arlöv i skåne har man beslutat sig för att sverige har ett bra företagsklimat, dvs att man accepteras som religion och dessutom har en av fronterna lyckats tillskanska sig ett 90-konto. Sverige är är härligt naiva. Kanske scientologin kan vara lösningen på arbetslösheten..

I nedanstående video hyllas Malmös nya ”ideal org” av scientologledaren David Miscavige. Sverige skall bli ”clear” dvs bi av med sina utomjordiska implantat. I videon nedanför den, hävdas sammarbete med försvarsmakten i sverige, vad nu det skall betyda, men lögner har aldrig hindrat scientologerna förut, så inget att förvånas över. Jag undrar dock vad försvarsmakten, med Överbefälhavaren, general Sverker Göranson säger om den här saken! Den som vill veta kan mejla pressansvarige på info@mil.se  och fråga.

Piratjakt på Mc-gängens vis

Precis som annan beskyddarliknandeverksamhet är det pengar som styr, och precis som Bandidos och Hell’s Angels använder tveksamma metoder att driva in de pengar man anser sig ha rätt till, precis så kan jakten nu bedrivas på sk ”pirater”. Nyheten för i år är att att det är sanktionerat av staten. Skillnaden är alltså att detta brott INTE ureds av polis, utan av privatägda företag.

Betala nu 50 000 kr  så slipper du husransakan, frysta bankkonton, rättegångskostnader och skadestånd”

”Betala nu 50 000 kr  så slipper du riskera att din krog råkar brinna ner till grunden och krossade knäskålar”

Utklädda bandisosmedlemmar

Utklädda bandisosmedlemmar

SvD DN

Landet Thailand och möbeln bordet

Kan någon förklara för mig varför detta med att SD skulle vara ett rasistiskt parti är en nyhet?

Svenska medier har inte särskilt höga tankar om den svenska pöbeln. Kanske med all rätt?Dagen SvD DN


I religion, ok med lögner

Ändamålet helgar medlen brukar det heta. Religionsfrihet innebär att religiösa ledare, helt fritt kan uttala sig i tex medicinska frågor, utan att ha någon medicinsk behörighet. En religiös ledare får propagera mot medicinsk behandling mot tex cancer eller blodtransfusion, eller som i påvens fall mot kondomer. Något ansvar för konsekvenserna kan inte utkrävas. Det enda omvärlden kan göra är att säga, fy fy fy.

Sanning och fakta är fri såtillvida att det får mannipuleras, misstolkas, ändras.

Det vore intressant om copyrightlagarna kunde tillämpas på publicerade vetenkspliga studier. Att det vore åtalbart felaktigt hänvisa till vetenskaplig studie. Ett exempel; En studie av forskarlaget Sundström et al, uppskattar att det finns 379 invånare som lider av elöverkänslighet. Att då hänvisa till Sundström et al och påstå att man kom fram till att det fanns över 800 invånare med elöverkänslighet skulle då vara brottsligt. Skulle det vara ett visst skydd mot falsk propagandakrigföring?

DN. Dagen. Även Bloggaren Wadenius skriver om detta fenomen.:

Religiösa Extremister

Jag tänkte damma av lite gammal ”kontroversiell” Skåpmat. Samhällsdebattören och läkaren Christina Doctare har nyligen varit aktuell i debatten kring den åtalade läkaren på Astrid lindgrens barnsjukhus där hon minsann gör bedömningen att läkaren är skyldig, utan att ha insyn i utredninngen. Doctares ställningstagande iom namnet på listan kvalificerar henne till epitetet extremist. Uppropet Bevara Äktenskapet har kommit till på initiativ av bl.a. biskop Anders Arborelius (Katolska kyrkan), Evangeliska Alliansen har det administrativa ansvaret för uppropet.

Föga förvånande höjs hon till skyarna på Anna Wahlgrens diskussionforum, pseudovetenskapens och idoldyrkarnas mecka.

Doctare rör sig i de ”finare” kretsarna i fråga om aktivt avståndstagande från könsneutrala äktenskap.

De första som skrev under uppropet var:

Anders Arborelius biskop Katolska kyrkan
Sten-Gunnar Hedin föreståndare Pingströrelsen
Gunnar Weman ärkebiskop em. Svenska kyrkan
Bertil Werkström ärkebiskop em. Svenska kyrkan
Marianne Andreas pastor Pingströrelsen
Abgar Barsom fotbollsproffs
Anders Bengtsson missionsföreståndare Alliansmissionen
Salomo Berlinger f. ordf. Judiska församlingen
Annika Lokrantz Bernitz jurist
Ulf Bernitz professor
Anna Maria Corazza Bildt egenföretagare
Olof Djurfeldt f. chefredaktör
Christina Doctare läkare och samhällsdebattör
Olof Edsinger generalsekr. ungdomsorganisationen SALT
Ulf Ekman pastor och ordf. Trosrörelsens predikantorg.
Ronny Elia ordf. Sveriges unga katoliker
Stefan Gustavsson generalsekr. Evangeliska Alliansen
Lennarth Hambre missionsdirektor Evangeliska Frikyrkan
Krister Holmström chefredaktör
Inga-Märta Isaksson feministteolog
Misha Jaksic samordnare Ortodoxa kyrkorna
Erik Johansson ordförande Medvandrarna
Per Karlsson jurist
Abd Al Haqq Kielan ordf. Svenska Islamska Samfundet
Hasse Kjellgren kommendör Frälsningsarmén
Anders Månsson jurist och ordförande ELM-syd
Jan Myrdal och Gun Kessle författare
Walter Persson f. missionsföreståndare Sv Missionskyrkan
Paolo Roberto proffsboxare
Carl-Erik Sahlberg domkyrkokomminister och docent
Berit Simonsson Oas-inspiratör Svenska kyrkan
Anders Sjöberg missionsföreståndare EFS
Stanley Sjöberg pastor Pingströrelsen
Carin Stenström chefredaktör
Rolf Åbjörnsson advokat
Torsten Åhman pastor och evangelist Sv Missionskyrkan
Siewert Öholm journalist

Att Doctare förespråkar ayurvedansk behandling mot astma känns inte jätteseriöst.
Hans Iwan Bratt sammanfattar kortfattat Doctares extremistiska ådra.
I sann ”guilt by association”-anda kan nämnas att katolikerna är extrema abortmotståndare.

PSA – Leva eller överleva?

Känner att jag måste göra en avstickare.

PSA-mätning i sig botar ingen, det kan vi fastslå. Däremot kan olika interventioner som man vidtar vid avvikande PSA-värde ha betydelse, MEN i dagsläget är behandlingarna alldeles för trubbiga. PSA är ingen exakt vetenskap, så det så!

Några klargöranden. PSA-test framställs som livsförlängande, men vad som INTE lika tydligt framgår är till vilket pris.
Som alltid älskar media att framställa enkla lösningar på komplexa problem, och läsarna sväljer betet, ofta okritiskt (ta Bert Karlsson tex).
Om man som 60-åring tycker att det är värt att ha blöja och inte kunna få erektion resten av livet till förmån för att KANSKE leva till 79 år istället för 78 år, fine. PSA kan vara förhöjt utan att det rör sig om cancer, och även om det skulle vara cancer är det i dagsläget svårt att i det ennskilda fallet uttala sig om hur länge man förväntas överleva. Men visst är det logiskt att om man behandlar tillräckligt radikalt bör ju man ju överleva längre. Dödligheten i bröstcancer skulle i analogi med ovanstående, säkerligen minska om alla kvinnor opererade bort sina bröst.

Man blir lite trött på rubriker som egentligen inte betyder nämvärt, men låter som revolution.

För den vetgirige –> Internetmedicin
Blaskor –> DN, Svd

Den som söker finner..

Jag satt och skulle googla fram en bild på den ökände scientologen och KMR’aren Peter Anstrin, men snubblae över något helt annat.

Jag kan inte säga att montaget är speciellt skickligt utfört, men med ett leende på läpparna tänker jag mig att det var nog just så som L Ron Hubbard, scientologins grundare, satt och njöt som en julgris i solen efter att ha kläckt idén om att skapa en religion.

Fotomontage

Fotomontage

Al-Shabab

Tittar på Agenda idag och känner mig vansinnigt upprörd, ledsen och arg.

Al-Shabab är den fundamentalistiska sekt i Somalia som låg bakom att en 13-årig flicka stenades till döds. Hennes brott var att hon blev våldtagen av 3 män.

Jag vet inte om det värsta var de beväpnade männen som skjöt in i de protesterande folkmassorna, de 30-talet personer som kastade stenar på flickan tills hon dog, eller de som bara stod och såg på.

Guardian

PSYKSJUK, varför intressant??

”Mördaren Tim Kretschmer, 17, var tidigare inlagd på psykklink.
Mördaren fick psykisk vård

Detta skriver man på aftonbladet.

Varför är detta egentligen intressant. Läsaren får här göra sin egen tolkning och en del skulle dra slutsatsen att psykiatrin behöver mer resurser emedan KMR skulle dra slutsatsen att massakern är psykiatrins fel.

Den mest sannolika tolkningen är att PSYKSJUK säljer.För något egentligt mervärde ger det inte.

17-åringen vårdades på kirurgklini
17-åringen vårdades på ögonklinik
17-åringen vårdades på hudklinik
etc.

Svd
DN

Vatten hjälper mot ADHD

_______________________________________________________

Tron kan försätta berg” som det heter. Att det handlar om placeboeffekt när det kommer till homeopati får anses vara bevisat, ändå saluförs, mot bättre vetande, homeopatin som verksam mot tex ADHD med hjälp av anekdotiska tveksamma sk ”bevis”.

När man läser vad KMR’s propaganda slås man av att mängden åsikter i ett ämne nästan alltid är omvänt proportionellt mot kunskapen i detsamma. Den gamla devisen att ju mer man lär sig i ett ämne desto mer inser man att man inte kan är passande. Eftersom KMR utger sig för att veta exakt allt om hur det ligger till i ämnet psykiatri så säger det en del om KMR.

_______________________________________________________

RDS & KMR, som spyan på finmattan

Att Riksorganisationen för ett Drogfritt Sverige (drogfritt.nu) försiktigt och riktat till skolor försöker sälja budskapet om psykiatrins skuld till ökad droganvändning är ingen nyhet. Även om man till synes med tungan rätt i mun försöker navigera hårfint för att maskera kopplingarna till scientologin (och KMR, Kommitén för mänskliga rättigheter), tycker jag inte att man lyckas särskillt bra.

Som jag tidigare skrivit har man nu börjat att  mot porto skänka material från Youth for Human Rights som startades och fortfarande styrs av toppscientologen Mary Shuttleworth. Den absoluta tyngdpunkten i deras program är inte helt oväntat ”religiös tollerans”, vilket man som scientolog verkligen kan behöva!

På RDS spaltar man upp olika typer av drogtyper, tex alkohol, opiater, amfetamin, tobak etc. Runt årskiftet ändrade man visserligen texten (förmodligen efter påtryckning) då man hävdade att beroendefrankallande läkemedel kallades ”psykofarmaka” (opiater som vissa smärtstillande berörde man inte ens) Nu har man ändrat texten till ”mot sömnsvårigheter, ångest, oro, depressioner, psykoser och som smärtlindring. ” Bra. Mycket återstår dock.

Tittar man på deras sk information om opiater finner man metadon och subutex, som i sammanhanget står för en mycket liten del av den totala mängden förskrivna opiater. När vi kommer till kapitlet amfetamin lyfter man centralstimulantia (metylfenidat = Ritalin och Concerta) som används ffa vid neuropsykiatriska funktionshinder som ADHD.

APOTEKENS TOTALA FÖRSÄLJNING AV HUMANLÄKEMEDEL 2006 – 2008  (pdf)
___________________________________________________________
N02 – analgetika (smärtstillande) 258 miljoner DDD (varav tramadol och kodeinpreparat står för ca 50 miljoner)
N07BC – medel vid opioidberoende (huvudsakligen metadon och Subutex) ca 3.8 miljoner DDD
N06BA04 – metylfenidat (concerta och Ritalin) 9.2 miljoner DDD

(DDD Defined Daily Dose = Definierad DygnsDos är en måttenhet som satts av WHO och som används för volymberäkningar)
_____________________________________________________________

Varförlyfter man fram medel vid opoidberoende och medel vid NPF men marginaliserar bruket av smärtstillande? Svaret är lika enkelt som genialiskt. Psykiatriaversion alá scientologi!

Scientologisk propaganda är lite som en spya på finmattan. Den är lätt att lägga ut, men kräver mycket arbete att få bort.

Brinova fastigheter stödjer denna propaganda med motiveringen ”det är inte olagligt”. Man kan undra varför just Brinova fastigheter som enda icke-scientologiska företag aktivt väljer att stödja sån här smörja när så många andra, seriösa alternativ finns. Minst en handfull företag har som bekant gått på RDS-niten men snabbt dragit sig ur sammarbetet när man insett scientologkopplingen.

Andra om metadon KMR

Öppen fråga till KMR

Jag har alltid undrat hur man tänkt sig behandlingen av tex akuta psykoser eller fulminanta manier. En person som som varit vaken i flera nätter och som har härbergerat sig i hemmet tex. En inte ovanlig vanföreställning kan vara att det finns dödlig gas utanför bostaden eller att någon underättelsetjänst är ute efter att döda personen. Eftersom sådana personer i regel aldrig släpper in någon i bostaden kommer personen så småningom att svälta ihjäl.
Accepterar ni på KMR att personen svälter ihjäl med respekt för integriteten eller accepterar ni någon form av tvång?

KMR föreslår följande:

MÄNNISKOR MED AKUT PSYKOS. Denna patientgrupp ska erbjudas riktiga ”Vilohem”. Vilohemmen ska vara belägna i natursköna omgivningar. De ska vara indelade i olika avdelningar, som motsvarar olika nivåer. Nivå 1: Gäller för människor med akuta psykoser. Här får patienten stanna i 3-10 dagar tills stadiet med den akuta psykosen har klingat av. Patienten får ett eget rum med en väggfast bädd och sängkläder, ingenting annat. Ingenting som går att förstöra och ingenting som patienten kan göra sig illa på. Här ska vara mycket rent och mycket ljust, stora fönster och bra belysning. Patienterna för röra sig fritt i sitt eget rum och i anslutande gemensamhetsutrymme. Källa KMR sverige.

Här undrar jag hur man tänkt sig. En paranoid person som plötsligt börjar misstänka att giftig gas håller på att tränga in i rummet och är övertygad om att alla människor runt omkring henne vill henne illa kan ta till våld för att rädda sig själv. Fönsterrutor är hårda (och får vi hoppas okrossbara). När personen börjar slå sitt huvud blodigt mot tex det stora fönstret eller golvet, hur gör man enligt KMR-metoden då? Står man och tittar på eller hur gör man?

Kan man då tänka sig att öppna dörren och släppa ut personen i det fria?

Kan man tänka sig att ta till handgripligheter för att förhindra att personen skadar sig själv eller andra? Lägg därtill rösthallucinationer som uppmanar personen att enda sättet att överleva är att döda första bästa barn (eller vem som helst). Tricky one.

Tacksam för svar på ovanstående eftersom detta är verkligheten och det är ju trots allt där vi befinner oss. Visioner bör ju ha lite realitetsförankring.

Scientologisk KMR-projektion

Det ytterst skadliga inflytandet från scientologin har  skapat förödelse i hela samhället, och särskilt inom sjukvården, inom utbildningssystemet och kriminalvården. Medborgarrättsgrupper, intresseorganisationer och ansvariga myndigheter måste samarbeta för att avslöja och avlägsna scientologins dolda manipulering av samhället.

Eller, ”som man känner sig själv känner man andra (tror man). I själva verket är denna text stulen på KMR’s hemsida, men ordet ”psykiatri” har bytts ut mot ”scientologi”. Läs mer om paranojja här.

Ett exempel till:

Innan man blir fast i scientologin måste man övertygas om att de behövs för att man ska klara av livet. Det främsta försäljningsverktyget som användes är dianetic.

Den finurlige kan nog se vad som är utbytt. Har man sektpåbrå vet man hur en slipsten skall dras. Den teknik man själva använder projicerar man till att gälla på detta fallet psykiatrin. Det finns fler exempel men nu är det natti natti.

Barnexpert förvillar, uppdaterat!

Anna Wahlgren, den omtalade författaren till bla barnaboken hämtar ”fakta” från  scientologernas frontorganisation KMR

Jag undrar hur en kort och information rubrik skulle kunna se ut? Förslag?

Frågan nu är vilken tidning som blir först ut med att skriva om detta. En gissning är att det pågår ett visst arbete med research om både Wahlgren och KMR vilket lär ta sin tid. I synnerher KMR som av egen erfarenhet är lite av en pandoras ask, ju mer man letar desto mer kommer man att finna. Man kan bara man spekulera i hur insyltad Wahlberg är i detta. Scientologerna brukar sky massmedia som pesten om inte intervjuer sker på deras egna vilkor, och då endast med utsedda presstalesmän, och frågor besvaras generellt med motkritik, aldrig försvar. Kommer Wahlberg att använda samma retorik? Det skall bli intressant.
När det gäller KMR är svårigheten att behålla läsarnas intresse. KMR använder långa texter med mycket anekdotiska berättelser som är omöjliga att källgranska. I princip kan det betraktas som påhitt. Man hänvisar också till källor, både seriösa och oseriösa, och tar gärna citat ur sina sammanhang, ändrar översättningar och gör sin egen tolkning, och då blir det fel fel fel. Men som propaganda fungerar det. I alla fall kortsiktigt och gentemot den som inte lägger mycket tid på att granska allt i detalj, och det gör inte den genomsnittlige löpsedelsläsaren.
En tredje svårighet är att media tidigare sammanfört Wahlgren med skolmdedicinsk expertis och har väl som många tolkar det gjort reportage som ifrågasätter etablissemanget, och då med Wahlgren som representant mot det senare. Nu hamnar man i en sits där mer eller mindre tvingas ta parti för etablissemanget. Man kan misstänka att Wahlgren inte är särskillt intresserad av att ställa upp på en intervju om kopplingarna till KMR, oc hgör hon det lär hon välja någon journalist som hon haft nära kontakt med tidigare, någon där hon kan få tala i egen sak, utan att få dom jobbiga och intressanta frågorna av.

Fortsättning följer. Förhoppningsvis i andra media, om inte svenska folket blivit helt blondinbellafierade förstås.

aom
aom

Hämtar andan efter wahlgren-skandalen

Det känns fortfarande svårsmält detta. Wahlgren skriver att hon inte är med i scientologkyrkan, men däremot KMR. Ännu värre med andra ord. Jag hittade den här artikeln för en tid sedan som sammanfattar KMR och scientologin på ett bra sätt.

Jag vet verkligen inte om Wahlgren  är ovanligt lättmanipulerad eller om forskning och vetenskap är främmande begrepp för Wahlgren. Oavsett vilket så är det skrämmande. Att psykiatrin kan bli mycket bättre är det ingen som ifrågasätter. KMR däremot ifrågasätter hela den medicinska vetenskapen psykiatri. Kolla gärna youtubeklippet där den internationella motsvarigheten CCHR förklarar kopplingarna mellan psykiatrin och bombningarna den 11 september mot World Trade Center. Ja, det är samma organisation.

KMR i sverige består av en liten klick mycket aktiva och högljudda scientologer (bl.a Peter U Larsson och Janne Larsson) som inte skyr några medel för sprida lögner om allt som har med psykiatri att göra, ffa propagerar man mot el-behandling och ADHD. Forksningsrapporter läses som fan läser bibeln. Man blandar en liten del fakta med förvrängda siffror och rena lögner. Man hänvisar nästan alltid till knappt handfull doktorer i USA som också är medlemmar i CCHR, bla Fred Baughman , T  Szass och Breggin. När dessa namn nämns vet man på förhand vad det kommer att handla om. Wahlgren citerar dessa flitigt.

Ta allt som härrör från KMR och CCHR med en mycket stor nypa salt!

Den risk som iaf jag ser är att människor som verkligen behöver psykiatrisk vård avstår från livsviktig behandling grundat på propaganda som inte alls har för avsikt att hjälpa någon med psykatrisk problematik (det existerar ju inte ens) utan bara att krossa scientologins hatobjekt nr 1, psykiatrin. KMR är ett hån mot alla som har haft, har eller kommer att få psykiska problem av något som helst slag.

KMR försöker få läsarna att tro att psykiatriker rutinmässigt ordinerar ”droger” till barn som bara har svårt att sitta still eller vara tyst på lektionerna. Inget kan vara mer fel, men vad spelar det för roll, få orkar ta reda på hur det egentligen fungerar och hur lång vägen till diagnos kan vara, och att tex concerta och ritalin används restriktivt, i alla fall i sverige, men inte i USA, men vad gör det, huvudsaken är att man får människor att avstå psykiatrisk kontakt. De med neuropsykiatrisk problematik känner knappast igen sig i beskrivningen av barnneruropsykiatrin i sverige. Nej, KMR skräder inte orden, även om man i sverige håller en relativt låg profil.

Anna Wahlgren, Vakna! ADHD och andra psyiatriska diagnoser existerar, på riktigt! och psykiatrikerna är inte ättlingar till nazister eller kommer från en avlägsen gallax hitsända för att hjärntvätta jordens befolkning (ja, scientologerna tror nämligen det). Psykiatrikerna ligger inte bakom Al-Qaida, slavhandeln, Apartheid eller 11 septemberbomningarna som CCHR (KMR) hävdar, jag lovar.

Fler som börjat skriva om Wahlbergskandalen: Trollhare, FrkF, Psykiatern

Inte konstigt att sverige är ett sektparadis

I synnerhet skåne. När folk inte längre bryr sig så har demokratin förlorat till förmån för obskyra samhällsfenomen så som sekterism och extremism (även skönhet och mode i och för sig 😉 som jag anser är minst lika fördummande i ett samhälle). Människan är en sökande varelse och med allt mindre kritiskt tänkande faller människor lätt för smicker och löften om ett bättre liv.

Dagen och Dagenom jag anse är minst lika förduman

Operation Snow White

Det var ett fyndigt namn på en operation. Dessvärre var man inte först. Scientologerna myntade det kända begreppet 1973 som ett led i att motarbeta all kritik mot kyrkan och där alla metoder var tillåtna.

I Helsingborg har polisen där i sammarbete med Helsingborgs stad inlett olika razzior mot narkotika riktad mot bla krogar.


Operation Snow White (Orginalet)
Operation snövit (kopian)

Så här ligger det till!

Ok, jag för väl ge mig in i fildelningsdebatten jag också och säga några sanningar (som scientologerna brukar säga)

Taktiken från uphovsrättsmännen kommer INTE att vara att nita dom stora fildelarna. Taktiken kommer att vara den att man skickar förlikningsförslag på säg 50 000kr till ett antal fjuniga tonnåringar. Därefter kommer media att haka på och skriva snyfthistorier om kalle 15 år som laddade ner och delade ut några låtar och ett par disneyfilmer.

Föräldrarna törs naturligtvis inte ta det hela till rättegång utan betalar. Bolagen får sina pengar och majoriteten blir livrädda och många slutar fildela. Några kommer skaffa anonymiseringstjänster och vips så är vi tillbaka på ruta ett.
Att film och skivbolag skulle förlora några större pengar på fildelning anser jag vara en myt dessutom.

Kom ihåg var ni hörde detta först 😉

Dn

Vaddå! Får man inte tro på vad man vill?

Om nu en biskop inte tror på att förintelsen ägde rum (eller rättare sagt att 6 miljoner judar gasades ihjäl) så är det väl upp till honom, eller? Det är väl så ”tro” fungerar. Tro och fakta är två skilda begrepp anser jag. Dagen

Tanken är intressant ur många perspektiv. Vad får man tro på och vad får man förkunna? Är det konsekvenserna av förkunnandet som styr? Tillhör man en religion verkar det ju annars vara ok att tro på precis vad som helst. Ja, jag tänker givetvis dra parallellen med scientologkyrkan. Dom tror ju inte på psykisk sjukdom, att den inte existerar annnat än i huvudet på psykiatriker, och man propagerar att folk skall undvika psykiatrisk behandling. Man förkunnar detta. Är det ok? Psykiskt sjuka människor har dött i scientologernas våld, ändå anses detta av allt att döma, vara helt ok. Kammarkollegiet har iaf ansett så eftersom man tillåtit scientologkyrkan att registrera sig som trossamfund.

När skall lilla sverige vakna kan man undra.

SvD
DN

Dagen

Dags att kräva transparens?

Hur kommer det sig att fanatiska sekter har så fritt spelutrymme?

Inte så konstigt egentligen. Strutsmetoden tenderar att breda ut sig proportionellt med hur mycket information som människan utsätts för. Lättsamheter ála Blondinbella hamnar i fokus och gränsen för hur mycket en surfare i genomsnitt tar till sig på tex  aftonbladets nättidning är på sin höjd en lättbegripplig rubrik.

Väldigt få har tid att kontrollera och ifrågasätta. ”det rör inte mig” är nog en vanlig ursäkt. Tyvär. Detta med att scientologerna i december 2008 köpte lokaler för 50 miljoner och avser att anställa 100 personer på heltid oroar iaf mig. Detta handlar om fanatiskt troende människor som inte skulle drömma om att ifrågasätta den övriga gruppen eller någon längre upp i hirearkin. Frontorganisationen KMR har gett ut en mängd propagandapamfletter fyllda av felaktigheter. Men vem orkar gå igenom vart och ett och punktera lögnerna, och om någon orkade, vem kommer att läsa detta? Nej i princip får propagandan stå oemotsagd. Det är det som av allt att döma är taktiken. Att överösa internet med propaganda och presentera detta i olika skepnader där kopplingarna till scientologin många gånger kan vara svåra att se vid en första anblick.

Men får man inte tro på vad man vill?
Jo det får man. Men är inte en sådan fråga att dra fokus från den egentliga frågan? Får tro utövas hur som helst? När det kommer till tex att döda andra i sin religions namn så håller nog många med om att gränsen är passerad, eller som vissa religiösa sekter där ledaren förgriper sig på barnen i församlingen i guds namn. Inte heller detta accepteras. Skall religionsfriheten få kunna användas som skydd i sådana fall? Jehovas tar inte emot blod, men i sverige har vi löst det som så att sjukvården kan tillfälligt ta ifrån föräldrarna vårdnaden om ett barn om blod behöver ges, men vilka andra interventioner kan vara ok? I vissa länder är scientologin förbjuden då man anses vara kriminella och ett hot mot demokratin och samhällets värderingar. Om en sekt motarbetar att medlemmar söker vård, ska vi som samhälle tycka att det är acceptabelt? Ska vi acceptera att en sekt bedriver en så hetsk propaganda mot medicinsk vård?kmr090210_propaganda

KMR håller sig nog rent juridiskt hårfint nära vad som är att betrakta som kvacksalveri. Om en organisation eller förening propagerar för att en medicinsk behandling skall avslutas så åker man dit enligt kavacksalverilagen. KMR använder istället propagandan som suggestivt förmedlar en bild över hur psykiatrin våldför sig på sina patienter. Att scientologerna själva är ansvariga för dödsfall och tragedier omnämner man aldrig, någonstans utan avfärdar all kritik mot sig själva. Att fel begås inom sjukvården lyfter man fram som något åsykiatrin försöker dölja, men det är väl den egna paranojjan och konspiratoriska andan som lyser igen och projiceras på psykiatrin. Nej enda sättet att minska skadeverkningarna är att lära sig om vad scientologernas agenda egentligen går ut på, dvs att man vill erövra världen genom att besätta maktpositioner i samhället, lägga allt krut på att svartmåla kritiker och slutligen att krossa psykiatrin, och där är alla medel tilllåtna. Demokrati innebär ansvar, och detta borde gälla även trossamfunden. Låt trossamfundens årsredovisningar bli offentlig handling. Ställ kravet att 90-konton skall kräva full ekonomisk insyn enligt offentlighetsprincipen.  Har man rent mjöl i påsen har man inget att dölja, eller?

Dessvärre kommer vi nog få dras med sekter i sverige, även de med 90-konton. Ingen orkar nog bry sig, till scientologernas stora glädje som skär guld med täljkniv under religionsfrihetens skydd, utan att betala skatt.

Hells Angels som religion?

Ptja, varför inte. Det skulle ge dom skattebefrielse, vigselrätt så småningom, möjlighet att bilda trossamfund, kunna öppna kyrka och hålla slutna möten med hänvisning till religionsfriheten. Äntligen slippa hjälm, kanske man kan klubba igenom toppluva som officiell mc-mössaoch hävda att det är en religiös tingest som enligt deras religion måste bäras vid mc-åkning. Troligtvis hade polisen fått acceptera detta med hänvisning till religionsfriheten.

Listan kan säkert göras längre av den fantasifulle. Hubbard var i alla fall fantasifull, så varför inte mc-gängens ledare?

Komplicerat med vigselrätt

Kan man tycka. Till årsskiftet väntas 65 nya präster få vänta inna de får vigselrätt. Jag som trodde att en sjökapten eller så kunde få förätta en vigsel. Scientologerna (sekten alltså) har i alla fall vigselrätt, hur otroligt det än kan verka.

Källa Dagen

Ett tips är kanske att starta en egen religion, då kanske det går fortare.

Ljusskygg sekt

Varför ser man så aldrig  scientologer uttala sig offentligt i media?

Svar: Man kan bli bemött.

Kritiker bemöts aldrig utan avfärdas alltid som oseriösa.
Kritiker sägs alltid ”sakna genuint intresse för att lära sig scientologi”.
Kritiker ombeds alltid att läsa den ena eller andra scientologiboken.
Kritiker får aldrig svar i för scientologin känsliga frågor

Tack Brinova

Lika som bär 2

Snoddas – L Ron Hubbard ?

snoddashubk

Gris – Hubbard?

hubbglad_gris_1194386088_1209309226_3200909

Hirdwall – Hubbard?

hirdhirdwall_1196094572_1722190

Lika som bär

Leif Pagrotsky – Cat Steven (Yusuf Islam)

paggan

Sverige, en fristad för sekter?

Med anledninga av artikeln i HD idag som skriver om ”Kristet Center Syd” noterar jag att det mest kraftfulla ett samhälle har att sätta emot ett religiöst samfund, hur destruktivt samfundet än må vara,  är att ställa några frågor, det är allt. Vill en sektledare inte svara så var det inte mer med den saken.

Allt sedan den omtalade debatten om scientologbibeln 1996-1997 har det blivit lättare för obskyra sekter att få arbeta i lugn och ro. Det som hände då var att en privatperson lämnade in scientologbibeln till justitiedepartementet. Eftersom alla inlämnade handlingar till staten är offentliga i enlight sveriges offentlighetsprincip kunde den som ville läsa scientologbibeln. Nu gick inte detta eftersom en mängd scientologer alltid befann sig på justitiedepartementet och turades om att läsa bibeln så att ingen annan fick möjlighet.

Detta fick konsekvenser. Dåvarande regering fick hårda påtryckningar från USA att hemligstämpla den till jutitiedepartementet inlämnade bibeln, vilket också gjordes.” Ett utlämnande kan störa Sveriges mellanfolkliga förbindelser. Därför ska sekretess gälla, ansåg regeringen.
Från den dagen väger alltså  religionsfriheten tyngre än offentlighetsprincipen. Allt arbete inom religiösa föreningar omfattas tex inte heller av arbetarrättigheter eller kollektivavtal som hos vilka andra arbetsgivare som helst. En psykopatisk sektledare har fria händer att slavdriva sina församlingsmedlemmar för bröd och vatten till betalning eftersom ingen reglering finns. Skattereglerna är dessutom mycket förmånliga för trossamfund. Vill en religiös förening eller organisation starta tex friskola finns inte samma möjlighet till insyn, tack vare den numer så heliga religionsfriheten. Andra lagar som kan stå i konflikt med demokratin, tryckfriheten och offentlighetsprincipen är upphovsrätten. Något som tex scientologerna väldigt strikt utnyttjar just för att förhindra insyn i organisationen.

Samtidigt har det blivit lättare att registrera trossamfund och även få vigselrätt, något som givetvis gagnar alla religiösa ytterligheter, allt från olika sekter till fundamentalistiska trosutövare. Den absolut mest lönsamma ”bolagsformen” torde med andra ord vara att starta ett trossamfund, och det har i alla fall scientologerna insett.

Tack Brinova

Scientologi och kattskit

Behöver man ha smakat kattskit för att förstå att det är skadligt att äta?
Behöver man varit medlem för att förstå att scientologin är skadlig?

Brinova

Kirurgpatient smet på moped

En patient som skulle flyttas från kirurgavdelningen till medicinavdelning tillskanskade sig en moped och for iväg…

Ok, nu var det förmodligen en patient som vårdades enligt LPT, Lagen om psykiatrisk tvångsvård, men ändå. Det är nått speciellt när det gäller ”psykpatienter”. Det har klart större massmedial dragningskraft än tex en endokrinologpatient eller en öron- näsa- halspatient.

Barometern

Scientologskojj

Fotnot: Jämför Dianetics

Nyanserade scientologer

Som dessutom kan ta en offentlig debatt.

Lika vanligt som Hallal-skinka.

En sak till, bojkotta Blogglista.se som censurerar kritik mot scientologi